Yogurt Volumes Savings

6 Plain Yogurt

(6) 1 qt containers - No Sweetener

6 Maple Yogurt

(6) 1 qt containers - Sweetened with Maple Syrup

3 Plain Yogurt

(3) 1 qt containers - No Sweetener

3 GREEK Plain Yogurt

3 Quarts - No Sweetener

6 GREEK Plain Yogurt

6 Quarts - No Sweetener

3 Maple Yogurt

(3) 1 qt containers - Sweetened with Maple Syrup